Formułowanie tematu oraz tezy pracy magisterskiej

Każda praca magisterska musi zawierać jasno sformułowaną tezę i cel. Cel pracy powinien być jasno i jednoznacznie określony, aby student mógł udowodnić prawdziwość pracy, którą sformułuje do swojej pracy dyplomowej lub magisterskiej zgodnie ze swoim rozumieniem.

Może się jednak zdarzyć, że zadanie badawcze jest postawione nieco inaczej i teza zostanie przez studenta obalona lub odrzucona w trakcie pracy naukowej i pisemnej. Może to brzmieć ambitnie, ale nauka kwitnie zarówno w afirmacji, jak i zaprzeczaniu. Z tego powodu każda praca wiążąca się z postępem w badaniach naukowych (zatwierdzenie lub odrzucenie) może być wykonywana bez ograniczeń przez studenta, który kończy dany kierunek studiów.

Jak wiadomo warunkiem koniecznym do uzyskania dyplomu jest zdobycie promotora i recenzenta (albo napisanie dobrej pracy dyplomowej wymaga promotora, czyli tutora, który pracuje ze studentem piszącym pracę. Praktyka uczy, że student jest niezdolny do napisania pracy magisterskiej bez wskazówek naukowych i metodologicznych.

Kryteria oceny prac dyplomowych ustalają władze uczelni, promotorzy i recenzenci. Wymagania te najczęściej determinowane są przez pragmatykę i tradycję danej dyscypliny naukowej, a także środowisko akademickie określonej specjalizacji naukowej. Wiele uczelni od dawna pracuje nad ustaleniem obiektywnych standardów jakości oraz oceną prac dyplomowych i magisterskich. Prace magisterskie są konsekwentnie kontynuowane, ale jak dotąd nie ma jednolitych, obiektywnych i jednolitych standardów oceny pracy dla wszystkich uczelni. Pracę magisterską powszechnie uważa się za pierwszy stopień wtajemniczenia akademickiego absolwenta.

Dodaj komentarz