REGULAMIN

Zasady ogólne świadczenia usług

Nasz serwis jest serwisem, który świadczy na rzecz swoich klientów usługi edukacyjne, informacyjne, doradcze i pomocowe w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju prac dyplomowych, zaliczeniowych, semestralnych, pisania artykułów tematycznych i innego rodzaju tekstów.

Serwis w żadnym wypadku nie oferuje klientom gotowych prac, a jedynie wykonuje na ich zlecenie ramowe projekty stanowiące podstawę do sporządzenia własnych prac i tekstów.
Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przepisami Prawa Autorskiego oraz Kodeksu Karnego wykorzystanie wykonanych przez niego prac.
Na życzenie klienta istnieje możliwość wystawienia rachunku.

Każdy klient może skontaktować się z serwisem za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub tez specjalnego formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie.
Za każde zrealizowane zlecenie klient ma obowiązek uiścić odpowiednią opłatę, która została wcześniej ustalona w podpisanej przez obydwie strony umowie.
Składając zamówienie klient jednocześnie klient akceptuje niniejszy regulamin świadczenia usług.

§ 1

Serwis świadczy usługi na rzecz każdego klienta, który złoży w tym celu odpowiednie zamówienie i podpisze z nim umowę.

§ 2

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju niezgodne z przepisami prawa wykorzystanie dostarczonej klientowi pracy pisemnej. Z chwilą przekazania jej klientowi, to on w pełni odpowiada za to, co z nią zrobi. Niedozwolone jest jednak przekazywanie wykonanej pracy osobom trzecim bez powiadomienia o tym naszego serwisu oraz bez wniesienia odpowiedniej opłaty. Wszelkie takie przypadki będą traktowane jako złamanie przepisów Prawa Autorskiego oraz przepisów Kodeksu Karnego.

§ 3

Serwis każdemu klientowi gwarantuje pełną anonimowość oraz dyskrecję i poufność powierzonych nam danych osobowych. Wszelkie informacje takie jak : imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e – mail, temat pracy i wszelkie dane z nią związane objęte są ochroną. Nie mogą one być w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim.

§ 4

Każdy klient, który złoży zamówienie podpisuje umowę o świadczenie na jego rzecz usług. Umowa ta zawiera dane osobowe klienta i dane serwisu, termin realizacji zamówienia, jego temat, koszty wykonania zlecenia, formę płatności i wszelkie niezbędne do napisania pracy informacje.

§ 5

Każdy klient ma 14 dni na wnoszenie wszelkich poprawek do pracy. Termin ten obowiązuje od dnia dostarczenia klientowi kolejnej części pracy lub też jej całości. Jeśli w tym terminie żadne poprawki nie zostały zgłoszone, uznaje się, że praca spełnia wszystkie wymagania klienta.

§ 6

Klient wnosi opłaty za kolejne dostarczone mu części pracy lub też za pracę przesłaną mu w całości. Nie ma możliwości zrezygnowania z zamówienia po przesłaniu kompletnej pracy klientowi. Za wszelkiego rodzaju poprawki wnoszone w trakcie pisania i przygotowywania pracy, klient ponosi dodatkowe koszty, które uzależnione są ściśle od rodzaju poprawek i zmian. Odbiór kompletnej pracy możliwy jest dopiero po wniesieniu całości kwoty ustalonej umową.